Disclaimer

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden. 

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door PZEM N.V., dan wel aan haar gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 2:24a/24b/24c van het Burgerlijk Wetboek, te allen tijde en zonder nadere mededeling gewijzigd worden en de ter beschikking stelling van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Op andere PZEM N.V. websites, dan wel op de websites van de aan haar gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 2:24a/24b/24c van het Burgerlijk Wetboek, kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Dergelijke afwijkende voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden.

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt PZEM N.V. geen verantwoordelijkheid daarvoor. PZEM N.V. wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreuk makend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand. PZEM N.V. geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. PZEM N.V. geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door PZEM N.V. vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

In geen geval is PZEM N.V. of enige aan PZEM N.V. gelieerde vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a/24b/24c van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken.

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van PZEM N.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. PZEM N.V. heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat PZEM N.V. de inhoud van die website zou onderschrijven.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto's) behoren toe aan PZEM N.V. of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PZEM N.V. is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Het is verboden daden te verrichten die schadelijk, schandelijk, onwettig, onethisch of ongebruikelijk (kunnen) zijn voor de functionaliteit en/of beschikbaarheid van de website. 

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.