PZEM levert 100% CO2-Vrij

STROOMETIKET

Sinds 1 januari 2020 geldt in Nederland full disclosure voor de levering van elektriciteit. PZEM publiceert de herkomst van de geleverde elektriciteit aan haar eindgebruikers. Lees meer hierover op deze pagina of download het stroometiket.

HERKOMST 

Blokken

Co2 uitstoot

 

Waar het de levering van elektriciteit betreft, kiest PZEM voor nucleaire opwekking. Bij elektriciteit opgewekt uit kernenergie komen geen CO2 en andere broeikasgassen vrij. 

PZEM levert 100% CO2-vrij! 

Kernafval

 

We hebben in Nederland te maken met radioactief afval (van centrales, industrie en ziekenhuizen) wat we voor lange periode moeten opslaan. Gelukkig is kernafval in Nederland goed beheersbaar, dit wordt gedaan door Covra. Daarnaast is de hoeveelheid kernafval die een kerncentrale produceert ongeveer 1 kuub per jaar. Covra zorgt voor een blijvend veilige situatie en bieden een solide infrastructuur.

ACHTERGROND

Sinds 1 januari 2020 geldt in Nederland full disclosure voor de levering van elektriciteit. Dit betekent dat voor elke MWh geleverde elektriciteit inzichtelijk moet worden gemaakt wat de herkomst is. Voor de levering van elektriciteit dient de herkomst worden aangetoond met een Certificaat van Oorsprong (CvO) of een Garantie van Oorsprong (GvO). PZEM publiceert de herkomst van de geleverde elektriciteit aan haar eindgebruikers, via het stroometiket. 

PZEM streeft ernaar de CO2-impact vanuit haar portfolio zo laag mogelijk te houden. Dat doen we middels elektriciteitsproductie uit wind en zon, verbranding van kippenmest, aardgas én nucleair vanuit de enige kerncentrale in Nederland. 

Waar het de levering van elektriciteit in combinatie met CvO's aan haar eindgebruikers betreft, kiest PZEM voor CO2-vrije nucleaire opwekking. Bij elektriciteit opgewekt uit kernenergie komen namelijk geen broeikasgassen vrij. 

PZEM levert 100% CO2-vrij! 

Download hieronder het stroometiket 2020

Stroometiket 2020


VEELGESTELDE VRAGEN

Hieronder geven we antwoord op de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Maak gebruik van onze chat (rechtsonder op deze pagina), u staat in direct contact met één van onze medewerkers. U kunt uw vraag natuurlijk ook via e-mail sturen naar zakelijk@pzem.nl

Waarom een stroometiket?

Het stroometiket gaat over de herkomst van geleverde elektriciteit aan eindverbruikers. Het gaat niet in op de geproduceerde elektriciteit.

Met Garanties van Oorsprong (GvO’s) werd al inzichtelijk gemaakt wat de herkomst is van hernieuwbare elektriciteit. Voor elektriciteit, welke niet uit wind of zon opgewekt is, bestond dit nog niet en daarmee was de CO2-afdruk van deze vorm van elektriciteit onduidelijk. Door de volledige elektriciteitslevering in Nederland te onderbouwen met Certificaten krijgt de eindgebruiker (consumenten en bedrijven) volledig inzicht in de herkomst van de elektriciteit die hij gebruikt.

Het openbaar maken van de herkomst van de geleverde elektriciteit heeft dus als doel meer  transparantie te creëren over de herkomst van elektriciteit in de Nederlandse energiesector en verplicht leveranciers van elektriciteit om de levering van elektriciteit te onderbouwen met een Garantie van Oorsprong (GvO) of een Certificaat van Oorsprong (CvO).

Ondanks de groei van hernieuwbare energie is het aandeel elektriciteit opgewekt met brandstoffen zoals aardgas, nucleair en kolen in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening nog steeds enorm groot. PZEM streeft ernaar de CO2-impact vanuit haar portfolio zo laag mogelijk te houden.  Bij PZEM produceren we elektriciteit en via onze handelsvloer optimaliseren en verhandelen we deze portfolio. Uiteindelijk leveren wij onze energie aan zware industrieën maar ook supermarktketens, vakantieparken, timmerfabrieken en glastuinbouwbedrijven.  

Voor wat betreft haar productie doet PZEM dat middels de elektriciteitsproductie uit wind en zon, verbranding van kippenmest, aardgas én nucleair vanuit de enige kerncentrale in Nederland. Bij elektriciteit opgewekt uit kernenergie komen geen CO2 en andere broeikasgassen vrij.

Waar het de levering van elektriciteit in combinatie met CvO's aan haar eindgebruikers betreft, kiest PZEM voor CO2-vrije nucleaire opwekking. Bij elektriciteit opgewekt uit kernenergie komen namelijk geen broeikasgassen vrij. 

PZEM levert hiermee 100% CO2-vrij. Dit onderbouwt PZEM in het Stroometiket als bewijs. 

In 2018 is de Wet Voortgang Energietransitie van kracht geworden. Het wetsvoorstel voorziet in hoofdzaak in een aantal wijzigingen van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet om de transitie naar een duurzame energievoorziening verder te faciliteren. Via een amendement is de implementatie van een systeem van full disclosure (volledige transparantie) aangenomen. Het amendement beoogt meer transparantie te creëren over de herkomst van elektriciteit in de Nederlandse energiesector en verplicht leveranciers van elektriciteit om de levering van elektriciteit te onderbouwen met een Garantie van Oorsprong of een Certificaat van Oorsprong.

Wat is een CvO?

Een Certificaat van Oorsprong (CvO) is een bewijs van de oorsprong van een product. Met Certificaten van Oorsprong kan de brandstof worden herleidt, dus aardgas, kolen of nucleair. 

PZEM kiest voor 100% CO2-vrije uitstoot, dus nucleair.

Bekijk via de button hieronder de infographic over de werking van een CvO, hierin wordt het proces van opwek tot het verkrijgen van een CvO uitgelegd.

Infographic

Wat is het verschil tussen een GvO en een CvO?

Garanties van Oorsprong (GvO) gelden uitsluitend voor elektriciteit die opgewekt is uit hernieuwbare bronnen zoals: windenergie, zonne-energie, waterkracht en biomassa.

Certificaten van Oorsprong (CvO) daarentegen gelden voor elektriciteit opgewekt met brandstoffen zoals aardgas, nucleair en kolen.

Is een CvO verplicht?

Ja, vanaf 2020 moeten energieleveranciers de herkomst van alle geleverde elektriciteit onderbouwen en openbaar maken. PZEM doet dit via het publiceren van een stroometiket.

Hoe weet ik zeker dat PZEM correct handelt?

PZEM moet voor elke eenheid elektriciteit (MWh) die ze levert aan de eindgebruiker een garantie of certificaat van oorsprong overleggen. Deze certificaten worden afgeboekt via ons account bij CertiQ*. Via het publiceren van het stroometiket maken wij bekend wat de herkomst van onze geleverde elektriciteit is. Hiervoor kunnen wij ook gecontroleerd worden door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM is een onafhankelijke toezichthouder op specifieke sectoren en het consumentenrecht.

Bekijk hiervoor ook onze infographic.

Het CvO-systeem ziet er op nagenoeg alle gebieden hetzelfde uit als het GvO-systeem. Iedere centrale die elektriciteit opwekt en aan het net levert kan ingeschreven worden bij CertiQ. Voor de hoeveelheid aan het net geleverde energie zal CertiQ Certificaten van Oorsprong uitgeven, die vervolgens gebruikt kunnen worden ter onderbouwing van de levering van elektriciteit aan eindafnemers.


*CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind, biomassa en energie die is opgewekt met brandstoffen zoals aardgas, nucleair en kolen.. CertiQ is voor deze taak aangewezen door de overheid.

Kan ik zelf de herkomst van mijn stroom regelen?

Ja, dat kan, u dient hiervoor een account aan te maken via CertiQ. Hier zijn wel regels aan verbonden. Ga hiervoor naar www.certiq.nl

Indien PZEM uw leverancier is van elektriciteit maar u wilt zelf de herkomst van uw stroom onderbouwen, dan dient u tijdens de contractonderhandeling een opdrachtovereenkomst in te vullen en zowel naar PZEM als naar CertiQ ondertekend retour te sturen. Dit voorkomst onnodige dubbele boekingen.

Zijn er extra kosten verbonden aan een CvO?

Ja, maar bij PZEM brengen wij u dit niet in rekening.

Leveranciers van niet-hernieuwbare energie zullen hun leveringen moeten onderbouwen met CvO’s. Hiervoor moeten zij zich inschrijven en hun systemen aanpassen voor het aankopen of aanvragen (indien de leverancier eigen productiefaciliteiten bezit) en afboeken van certificaten. Ook zal het leveranciers van niet-hernieuwbare elektriciteit tijd gaan kosten om op maandelijkse basis hun CvO-portfolio te beheren, over te boeken en af te boeken ter onderbouwing van hun levering. Daarnaast zal de prijs van een CvO afhangen van het aanbod ervan en wordt verwacht minimaal het tarief dat CertiQ hanteert voor de aanmaak van CvO’s te zijn en maximaal de waarde van de marginale buitenlandse GvO. Wanneer zich een marktwaarde voor CvO’s ontwikkelt betekent dit dat de waarde hiervan waarschijnlijk ook zal worden doorberekend aan de eindafnemers.

Waar bestaat mijn geleverde elektriciteit uit?

In Nederland wordt elektriciteit geproduceerd door middel van: kolen, aardgas en uranium (nucleair). Bij elektriciteitsproductie in een kolencentrale komt drie keer zo veel CO2 vrij als bij een gascentrale. Net als bij wind en zonne-energie komt bij de productie van elektriciteit met kernenergie geen CO2 vrij.

Waar het de levering van elektriciteit in combinatie met CvO's aan haar eindgebruikers betreft, kiest PZEM voor CO2-vrije nucleaire opwekking. Bij elektriciteit opgewekt uit kernenergie komen namelijk geen broeikasgassen vrij. 

Hoe denkt PZEM over bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale?

Bedrijfsduurverlenging kan gezien worden als een belangrijke en betaalbare CO2 reducerende maatregel. Daarom wil EPZ samen met de overheid onderzoeken wat de technisch-economische randvoorwaarden zijn voor bedrijfsduurverlenging na 2033 van de huidige Borssele-reactor (ca 500 MW). De belangrijkste voorwaarde is dat bedrijfsduurverlenging veilig uitgevoerd kan worden.

PZEM onderschrijft het belang van kernenergie vanuit de klimaatdoelstelling en ondersteunt de visie van EPZ. 

Waarom de kerncentrale langer openhouden?

De feiten

  • Door de elektrificatie neemt de elektriciteitsbehoefte toe;
  • deze elektriciteitsvraag moet op een CO2 neutrale manier worden ingevuld;
  • de kerncentrale in Borssele heeft een capaciteit van 500 Megawatt en produceert genoeg klimaat neutrale elektriciteit voor zo'n één miljoen huishoudens;
  • bij sluiting van de kerncentrale zal dit moeten worden opgevangen.

Hoe denkt PZEM over mogelijke nieuwbouw kerncentrale

De bouw van een tweede kerncentrale is een nationale keuze waar de Nederlandse staat een hoofdrol in moet spelen gezien de enorme investeringen. Mochten de omstandigheden er echter komen dan zal hier naar verwachting een rol voor EPZ liggen als enige houder van een nucleaire vergunning en als eigenaar van de meest voor de hand liggende nieuwbouw locatie en met de steun van de Zeeuwse bevolking.

Op het terrein van EPZ is nog ruimte voor 2 nieuwe kerncentrales van 1.500 MW per stuk. Hiermee zou het opgesteld vermogen op 3.500 MW komen wat 25% van de huidige elektriciteitsbehoefte zou kunnen afdekken ofwel alle huishoudens in Nederland.  

Is de huidige kerncentrale wel veilig

Bij de kerncentrale in Borssele heeft veiligheid al ruim 48 jaar veiligheid de hoogste prioriteit. De kerncentrale Borssele behoort tot de 25 procent veiligste kerncentrales in de westerse wereld.

Meer over EPZ ga naar: www.epz.nl/themas/veiligheid

 

 

Hoe moeten we omgaan met kernafval?

We hebben in Nederland te maken met radioactief afval (van centrales, industrie en ziekenhuizen) wat we voor lange periode moeten opslaan. Gelukkig is kernafval goed beheersbaar in Nederland en wordt gedaan door  Covra. Daarnaast is de hoeveelheid kernafval die een kerncentrale produceert beperkt, ongeveer 1 kuub per jaar.

Downloads