Privacy

Verwerken van klantgegevens

Teneinde de dienstverlening van PZEM N.V. (hierna te noemen PZEM) zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren en bovendien zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van haar klanten, verwerkt PZEM klantgegevens.

Bij het verwerken van klantgegevens waarborgt PZEM de privacy van haar klanten en neemt zij de wet- en regelgeving in acht. Zo heeft PZEM de verwerking van klantgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. PZEM acht het van belang heldere spelregels te geven over het gebruik van de klantgegevens die PZEM verkrijgt. Deze spelregels zijn vastgelegd in deze privacy verklaring. Indien PZEM deze verklaring wijzigt, zal zij de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Welke gegevens verkrijgt PZEM? De klantgegevens die PZEM verkrijgt zijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email-adres, verbruiksgegevens, bankrekeningnummer, betalingsgegevens etcetera. Al deze gegevens verkrijgt PZEM van de klant, dan wel door eigen waarneming van PZEM.

Op welke wijze verwerkt PZEM de klantgegevens? De verwerking van klantgegevens door PZEM geschiedt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zoals onder meer neergelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat de gegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerkt worden. Bovendien worden de klantgegevens slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor de klantgegevens verzameld zijn, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Daarnaast worden de klantgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn. Ook controleert PZEM regelmatig of de klantgegevens die door haar verwerkt worden nog wel correct zijn.

PZEM treft passende technische en organisatorische maatregelen om de klantgegevens te beschermen. Daardoor kan PZEM een hoog beveiligingsniveau garanderen. Bovendien controleert PZEM regelmatig of de door haar getroffen beveiligingsmaatregelen nog wel voldoen. Indien dat niet het geval is, treft PZEM onmiddellijk aanvullende maatregelen.

Voor welke doeleinden verwerkt PZEM klantgegevens? PZEM verwerkt klantgegevens om, in concernverband, haar werkzaamheden te verrichten. Bedoelde werkzaamheden omvatten onder meer:

 1. Het leveren, respectievelijk ter beschikkingstellen van elektriciteit, gas, en eventuele andere diensten
 2. Het (doen) innen van vorderingen en het (doen) betalen van vorderingen
 3. Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, alsmede het doen van betalingen
 4. Het verlenen van medewerking aan de heffing en invordering van overheidswege opgelegde belastingen, waaronder mede begrepen gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen
 5. Het behandelen van geschillen met klanten en het doen uitvoeren van accountantscontrole
 6. Het (doen) uitvoeren van (direct) marketing activiteiten, statistisch onderzoek en marktonderzoek, onder meer door het toezenden van mailings en het telefonisch benaderen van klanten

  Welke rechten heeft de klant? De klant kan PZEM vragen of PZEM persoonsgegevens van de klant verwerkt. PZEM zal de klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek informeren of dit het geval is. Indien PZEM persoonsgegevens van de klant verwerkt zal PZEM de klant in ieder geval een overzicht geven van klantgegevens die verwerkt worden, een beschrijving geven van het doel van de verwerking, informeren over de herkomst van de klantgegevens en aangeven aan wie de klantgegevens mogelijk ter beschikking worden gesteld.

  De klant kan PZEM bovendien verzoeken om de klantgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien ze feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op enige wijze in strijd zijn met wet- of regelgeving worden verwerkt. Het verzoek van de klant dient de door hem/haar gewenste aanpassingen te bevatten. PZEM zal de klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek gemotiveerd informeren of het verzoek kan worden geaccepteerd en zal een eventuele acceptatie zo spoedig mogelijk uitvoeren.

  In bijzondere gevallen, zoals wanneer de klant bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn/haar klantgegevens voor direct marketing door PZEM dan wel tegen de verstrekking door PZEM van zijn/haar klantgegevens aan derden, kan de klant verzet aantekenen tegen dat gebruik van klantgegevens door PZEM. Het gebruik van de klantgegevens voor die doeleinden zal dan onmiddellijk stopgezet worden.

  Bovengenoemde verzoeken en eventuele andere vragen over de wijze waarop PZEM omgaat met haar klantgegevens kunnen worden gericht aan:

  PZEM N.V. Postbus 51 4330 AB MIDDELBURG