De Eerste Kamer stemt in met ‘kolenstookplafond’

Deze week in ‘Nieuwsberichten uit de energiemarkt’ vertellen we meer over het opgelegde ‘kolenstookplafond’. Hieronder gaan we er dieper op in en vertellen we wat dat voor invloed de markt hiervan (gaat) ondervinden.

Waar is mee ingestemd?

Op 6 juli 2021 is ingestemd met een productieplafond van 35 procent tot 2025, wat geldt voor kolencentrales. Dit zou oorspronkelijk ingaan vanaf 2021 tot en met 2024.  Het eerste half jaar  van 2021 is echter al verstreken. Ingangsdatum die nu gehanteerd wordt is vanaf de dag dat goedkeurig van de wet in de Staatcourant komt. Dit kan wellicht een probleem opleveren voor de uitspraak in de Urgenda-zaak, maar daar gaan we later dit artikel verder op in. Ook zijn er een aantal moties aangenomen bij de stemming. Zie hieronder:

  1. Duurzame gecertificeerde biomassa;  in de 1e motie, werd gevraagd om enkel  duurzame gecertificeerde biomassa toe te staan voor het stoken hiervan,  dit veranderd niets aan het huidig beleid omdat dit nu ook al het geval moet zijn. Deze motie werd aangenomen.
  2. Geen nieuwe of verlengde subsidies; In de 2e motie werd gevraagd om definitief geen nieuwe of verlengde subsidies te geven op het stoken van houtige biomassa, ook deze werd aangenomen.

 

Biomassa mag wél

De huidige bijstook van biomassa blijft ongemoeid. Dit is voor een gelimiteerd aantal jaren vergund én gesubsidieerd. Daarmee wordt het lastig om deze eerder genomen beslissing terug te draaien. In de praktijk zou kunnen dat betekenen dat centrales die zowel kolen als biomassa stoken in de praktijk voor meer dan 35 procent zullen draaien.

 

Nadeelcompensatie

De eigenaren van kolencentrales die worden gekort in de productie, willen daar graag een vergoeding voor. Dat was dan ook een belangrijk punt bij het bespreken van deze wet in de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer reisde de vraag waarom er miljoenen betaald zou moeten worden terwijl deze centrales door de opgelopen CO2-prijs toch weinig rendabel zijn en dus minder zullen draaien. Het parlement zal geen invloed hebben op de berekening en de hoogte van deze compensatie. Dat is bepaald in deze wet en de regering zal middels een algemene maatregel van bestuur deze compensatie bepalen, die momenteel nog niet bekend is. Wat er wel is afgedwongen via een amendement is dat de regering verplicht is om een voorhangprocedure te volgen. Dat houdt in dat de compensatie eerst moet worden gedeeld met het parlement, zodat die zich hierover kunnen uitlaten. De regering is overigens niet verplicht om deze wensen te behartigen.

 

Urgenda-vonnis

Het Urgenda-vonnis stelde dat er per 2020 25% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. In 2020 werd het 25%-doel niet gehaald, ondanks de dip in elektriciteitsproductie vanwege Covid-19. Doordat deze wet pas ingaat nadat meer dan de helft van het jaar verstreken is, wordt de kans groter dat dat ook dit jaar niet gehaald gaat worden. Om de druk op het kabinet op te voeren de reductiedoelstelling te halen kondigde milieubeweging Urgenda aan opnieuw naar de rechter te stappen om het kabinet te dwingen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Contact

Wilt u met ons in gesprek, neem gerust contact met ons op. Dat kan via het sturen van een e-mail aan zakelijk@pzem.nl of sta in direct contact met ons via chat, zie rechtsonder op deze pagina.

 

Marktinformatie

Volg de markt op de voet via ons market report van deze aankomende week en laat u informeren.