Begrippen

De energiewereld kent veel  ingewikkelde begrippen en termen. We geven u hier uitleg over aan de hand van onze begrippenlijst hieronder.

Aansluiting

De Aansluiting zoals omschreven in artikel 1 lid 1 sub (b) van de Elektriciteitswet 1998. 

Aansluit- en transportovereenkomst

De overeenkomst tussen degene die elektriciteit voor de uitoefening van een bedrijf of beroep van PZEM afneemt of zal afnemen en een Netbeheerder respectievelijk een neteigenaar die overeenkomstig artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998 geen Netbeheerder heeft aangewezen met betrekking tot de Aansluiting van de elektrische installatie op het net van de Netbeheerder respectievelijk de neteigenaar en het transport van elektriciteit van het leveringspunt naar de Aansluiting.

Algemene voorwaarden

De voorwaarden waaraan een energie- of gasleverancier zich moet houden bij levering van gas of energie aan een bedrijf of huishouden hetgeen opgenomen is in een overeenkomst. Zoals: duur van de overeenkomst, betalingsvoorwaarden, maximaal en minimaal af te nemen energie. 

APX-Endex

De beurs die de APX prijs en ENDEX prijs publiceert.

APX-prijs

Is een spotprijs (Marktprijs) voor elektriciteit die één dag voor levering voor ieder uur van de dag van levering wordt bepaald door APX-ENDEX. Deze prijs wordt gepubliceerd op de website van APX.

Base prijs

Is de prijs voor elektriciteit voor Baseload (de minimale hoeveelheid elektriciteit die geleverd wordt) gedurende alle uren voor een bepaalde periode.

Contractprijs

Is het volumegewogen gemiddelde van de vastgelegde Marktprijzen vermeerderd met de Profielpremie en eventuele toe- of afslagen.

Contractjaar

Iedere opvolgende periode van 12 maanden binnen de looptijd te rekenen vanaf de aanvangsdatum.

DTe

Dienst uitvoering en Toezicht energie. Sinds medio 2008 gaat de DTe verder onder de naam Energiekamer.

EAN

Een EAN-code is het identificatienummer van een aansluiting. De code heeft een uniek getal van 18 cijfers waardoor leveranciers of netwerkbeheerders direct zien welke aansluiting het betreft.

Als een klant van energieleverancier wil wisselen, kan het zijn dat er naar de EAN-code voor de aansluiting wordt gevraagd. Elke elektriciteits- en gasaansluitingen in Nederland heeft zijn eigen unieke EAN-code.  Transporteurs en leveranciers van energie gebruiken de code in hun onderlinge communicatie, zo weten ze zeker dat ze het over dezelfde aansluiting hebben. U vindt de EAN-code op de jaarafrekening of maandelijkse factuur. 

De netwerkbeheerder kan deze terugvinden in de Ibase van desbetreffende adres.  De nieuwe energieleverancier kan de code via de netwerkbeheerder opvragen. Bij de bevestiging van de switch krijgt de nieuwe energieleverancier toegang tot een aantal basisgegevens (stamgegevens) van de nieuwe klant die door de netwerkbeheerder worden bijgehouden.

EAN-codeboek

Een EAN-code is het identificatienummer van een aansluiting.  Met behulp van het EAN-codeboek kunt u een identificatie (EAN-code) opzoeken van een aansluiting. De informatie is aangeleverd door en eigendom van de netbeheerders.

Endex

ENDEX staat voor European Energy Derivates Exchange en is de in Amsterdam gevestigde derivatenbeurs voor de energiehandel. Sinds oktober 2004 door het ministerie van Financiën erkend als officiële effectenbeurs waar termijncontracten voor elektriciteit worden verhandeld. Het gaat om maandcontracten voor zes maanden, kwartaalcontracten voor de eerstvolgende zes kwartalen en jaarcontracten voor de eerstvolgende drie jaren, zowel voor de piekuren als voor de daluren.

Inmiddels heeft ENDEX 19 actieve deelnemers, waaronder: Essent Energy Trading BV, PZEM Energy BV, Electrabel NV, Eneco Energy Trade BV, E.ON Sales & Trading GmbH, IMC Trading BV, NUON Energy Trade & Wholesale NV, NV ONS Energie, Oxxio Nederland BV, RWE Trading GmbH, Trianel European Energy Trading GmbH, USG BV.

ENDEX publiceert tweemaal daags (de sluitingstijden zijn rond 14.00 en 17.00 uur) de meest actuele dagwaarde van energie. De energieprijzen zijn gebaseerd op deze dagwaarde die afnemers (participanten) en wederafnemers (klanten) uiteindelijk ook betalen. ENDEX geeft een duidelijk inzicht in de prijsontwikkeling van energie.

Endex-prijs

Is een termijnprijs (Marktprijs) voor elektriciteit die voor levering in een toekomstige periode wordt bepaald door APX-ENDEX. Deze prijs wordt gepubliceerd op de website van APX.

Energiebelasting (EB)

De energiebelasting is een heffing op elektriciteit en aardgas. Energiebelasting heet ook wel energieheffing. Deze belasting is ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan. Energiebelasting betaalt u via uw energierekening. Uw energieleverancier draagt de belasting af aan de Belastingdienst.

Grootverbruiker

Onder grootverbruiker verstaan wij klanten met een aansluitvermogen voor elektriciteit van meer dan 3 x 80 ampère.

Grijze energie

Grijze energie is elektriciteit die met fossiele brandstoffen zoals gas en kolen wordt opgewekt. 

Jaarvolume

Is de omvang van de levering van elektriciteit gedurende één jaar.

Kleinverbruiker

Met kleinverbruiker bedoelen wij klanten met een aansluitvermogen voor elektriciteit kleiner of gelijk aan 3 x 80 ampère.

Kilowattuur

Maatstaf voor energie-inhoud. Het is het gemiddeld vermogen dat verbruikt wordt gedurende een uur. Een elektrische kachel met een maximaal vermogen van 2 kW verbruikt per uur 2 kWh als hij maximaal aanstaat.

Klikken

Klikken betekent op een voor u gunstig moment de prijs vastzetten voor de rest van de bepaalde contractperiode. Wanneer dat is, wordt bepaald op basis van de actualiteit.

KW

Maximaal afgenomen vermogen. De hoogste waarde van de belasting die gedurende de verbruiksperiode is opgetreden op uw aansluiting. De waarde van de belasting wordt bepaald op basis van de waarde per klokkwartier.

Kwartaalvolume

Is de omvang van de levering van elektriciteit gedurende één kwartaal.

Laagtariefuren 

De laagtariefuren zijn de uren op werkdagen tussen 23.00 uur en 7.00 uur en alle uren op zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen. Deze feestdagen zijn: 1 januari, 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.

Leveringsadres

Het leveringsadres waarop de factuur voor afgenomen producten en diensten betrekking heeft.

Maandvolume

Is de omvang van de levering van elektriciteit gedurende één maand.

Marktprijs

Prijs komt tot stand door de handel in elektriciteit; deze is dagelijks te volgens via de website.

MWh

Een MWh of MegaWattuur is een eenheid voor arbeid. Ze is gelijk aan 1 miljoen Wattuur, 1000 kWh en 3,6 miljard joule.   

Netbeheerder

Een vennootschap die op grond van de artikelen 10, 13 of 14 van de Elektriciteitswet 1998 is aangewezen voor het beheer van één of meer netten.

Netwerkbeheerdersmodel

De netwerkbeheerder stuurt een factuur naar de klant voor de te betalen netwerkkosten. Daarnaast stuurt de leverancier ook een factuur naar de klant voor de geleverde energie (u krijgt dus 2 nota's).

Netwerkkosten

De transportkosten worden door het netwerkbedrijf in rekening gebracht voor het onderhoud en transport van energie op de netwerken. Voor de netwerkkosten in Zeeland verwijzen wij u naar Enduris. Woont u buiten Zeeland? Raadpleeg dan uw eigen netwerkbedrijf.

Normaaltarief uren

De normaaltariefuren zijn de uren op werkdagen tussen 7.00 uur en 23.00 uur.

Off-peak uren

De laagtariefuren zijn de uren op werkdagen tussen 23.00 uur en 7.00 uur en alle uren op zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen. Deze feestdagen zijn: 1 januari, 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.

Off peak 7-23 prijs (off-peak 8-uurs)

Is de prijs voor elektriciteit welke geleverd wordt gedurende de uren op werkdagen tussen 23.00 uur en 7.00 uur en alle uren op zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen.  Deze feestdagen zijn: 1 januari, 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en in 2015 Bevrijdingsdag.

Off-peak 8-20 prijs

Is de prijs voor elektriciteit welke geleverd wordt gedurende alle uren op maandag tot en met vrijdag tussen 20.00 uur en 08.00 uur en alle uren op zaterdag en zondag.

Omrekenformule van Peak en Base naar Off peak

Off peak = ((aantal baseload uren x Base prijs) - (aantal Peak uren x Peak prijs)) / (Aantal Off peak uren)  

Onbalans

Het verschil tussen de vooraf opgegeven programma's voor afname en/of productie en feitelijk verbruik en/of productie.

OTC prijs

Is de prijs voor elektriciteit voor een bepaalde toekomstige leveringsperiode die bilateraal overeengekomen wordt. 

Peak uren

De normaaltariefuren zijn de uren op werkdagen tussen 7.00 uur en 23.00 uur.

Peak 7-23 prijs (Peak 16hrs)

Is de prijs voor elektriciteit welke geleverd wordt gedurende de uren op werkdagen tussen 7.00 uur en 23.00 uur exclusief feestdagen.

Peak 8-20 prijs

Is de prijs voor elektriciteit welke geleverd wordt gedurende alle uren op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 20.00 uur.

Profiel

Is de afname per uur gedurende een leveringsperiode.

Profielpremie

Deze toeslag komt bovenop de vastgezette prijs. 

Prognoseprofiel

Is de verwachte afname per uur van een totaal volume van een toekomstige leveringsperiode en bepaalt mede de Profielpremie.

Publicatiedagen

Zijn de dagen waarop APX-ENDEX Marktprijzen publiceert. De actuele kalender is te vinden op de website van APX

PVNED

PVNED staat voor Programma Verantwoordelijkheid NEDerland. PVNED is een samenwerkingsverband tussen Programma Verantwoordelijke partijen uit Nederland.

REB (Regulerende Energie Belasting)

Energieverbruik kan leiden tot uitputting van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen, verzuring enzovoorts. Om deze reden heft de overheid belasting over het energieverbruik. Dit is de Regulerende Energie Belasting (REB).

Sluimerverbruik

Onnodig ingeschakelde apparatuur en stand-by vermogen.

Switchen

Wanneer een klant wil overstappen naar een andere dan de huidige elektriciteit- of gasleverancier dient er een zogenaamde 'switch' gemaakt te worden. Het overstappen van een klant naar een andere energieleverancier wordt switchen genoemd.

Transportdienst

De overeenkomst tussen degene die elektriciteit voor de uitoefening van een bedrijf of beroep van PZEM afneemt of zal afnemen en een Netbeheerder respectievelijk een neteigenaar die overeenkomstig artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998 geen Netbeheerder heeft aangewezen met betrekking tot de Aansluiting van de elektrische installatie op het net van de Netbeheerder respectievelijk de neteigenaar en het transport van elektriciteit van het leveringspunt naar de Aansluiting.

Vastleggen

Het proces wat resulteert in onomkeerbare verbintenis van klant aan prijzen en volumes.

Verbruiksprofiel

Met een verbruiksprofiel kan een min of meer nauwkeurige inschatting gemaakt worden van het verbruik van een grote groep aansluitingen over bijvoorbeeld een jaar.  Een standaard verbruiksprofiel (voor dubbeltarief) wordt gekenmerkt door een deel van het verbruik in daluren en een deel van het verbruik in normaaluren.

Verbruiksperiode

De periode waarin de gefactureerde producten en diensten zijn geleverd.

WKK

Warmtekrachtkoppeling