Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door PZEM N.V. dan wel door aan haar gelieerde vennootschappen – zoals bedoeld in artikel 2:24a/24b/24c van het Burgerlijk Wetboek – altijd en zonder nadere mededeling gewijzigd worden. Ook kan de terbeschikkingstelling van de website worden beëindigd of de toegang daartoe worden beperkt. Op andere PZEM N.V. websites – dan wel op de websites van de aan haar gelieerde vennootschappen, zoals bedoeld in artikel 2:24a/24b/24c van het Burgerlijk Wetboek – kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Dergelijke afwijkende voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of – als ze niet verenigbaar zijn met de inhoud of strekking van deze gebruiksvoorwaarden – prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals die in deze gebruiksvoorwaarden zijn bepaald.

Alhoewel we zorgvuldig te werk zijn gegaan om de juistheid van de informatie op deze website te verzekeren, aanvaardt PZEM N.V. geen verantwoordelijkheid daarvoor. PZEM N.V. wijst nadrukkelijk elke garantie – dus ook garanties over verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud geen inbreuk maakt of een garantie over het functioneren van de website of de inhoud – van de hand. PZEM N.V. geeft ook geen garantie voor de beveiliging van deze website. U weet dat informatie kan worden onderschept tijdens de verzending daarvan. PZEM N.V. geeft ook geen garantie dat de website toegankelijk is, dat de servers die de website ter beschikking stelt werken of dat elektronische berichten die verzonden worden door PZEM N.V. vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

In geen geval is PZEM N.V. – of een aan PZEM N.V. gelieerde vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:24a/24b/24c van het Burgerlijk Wetboek – aansprakelijk voor directe, indirecte, gevolg – of speciale schade waaronder ook gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen  – die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud daarvan te gebruiken.

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van PZEM N.V. PZEM N.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. PZEM N.V. heeft dergelijke links alleen voor het gemak van de gebruikers van deze website opgenomen. Het opnemen van een link naar een website mag niet zo worden uitgelegd dat PZEM N.V. de inhoud van die website zou onderschrijven.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud – daaronder ook software, audio, video, tekst en foto’s – behoren toe aan PZEM N.V. of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden tenzij er uitdrukkelijk gebruiksrecht voor de inhoud is verleend. Tenzij er anders is bepaald, mag de inhoud van deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Elk andere gebruik van de inhoud – waaronder distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PZEM N.V. – is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen moeten worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Het is verboden daden te verrichten die schadelijk, schandelijk, onwettig, onethisch of ongebruikelijk (kunnen) zijn voor de functionaliteit en/of de beschikbaarheid van de website.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer Market Report

PZEM verstrekt klanten marktinformatie via het market report maar zal nooit adviezen geven. De verstrekte marktinformatie zal ook nooit kunnen worden gezien als het verstrekken van adviezen of het doen van aanbevelingen. PZEM sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade – direct of indirect en van welke aard dan ook – die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de informatie uit het market report door klanten, dan wel met de onmogelijkheid van de klant om het market report of de daarin geplaatste informatie op een bepaald moment te raadplegen.

De informatie in het market report is gebaseerd op bronnen die PZEM betrouwbaar acht. PZEM streeft ernaar om in het market report correcte en actuele informatie te geven. Toch kan het voorkomen dat de informatie in het market report onvolledig of onjuist is. PZEM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit dergelijke onvolledige en/of foutieve informatie. Niets uit het market report mag in welke vorm dan ook gereproduceerd worden zonder dat PZEM hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.