Privacyverklaring PZEM Energy Company BV

Verwerken van klantgegevens

Teneinde de dienstverlening van PZEM Energy Company B.V. (hierna te noemen PZEM) zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren en bovendien zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van haar klanten, verwerkt PZEM klantgegevens.

Bij het verwerken van deze klantgegevens waarborgt PZEM de privacy van haar klanten en neemt zij de wet- en regelgeving in acht. Zo heeft PZEM de verwerking van klantgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. PZEM vindt het belangrijk om heldere spelregels te geven over het gebruik van de klantgegevens die PZEM verkrijgt. Deze spelregels zijn vastgelegd in deze privacyverklaring. PZEM behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Als PZEM deze verklaring wijzigt, zal zij de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen door de voorgestelde wijzigingen vooraf te plaatsen en expliciet te vermelden op de website van PZEM.

Tot de klantgegevens die PZEM verkrijgt, behoren naam, adres, vestigingsplaats, telefoonnummer, email-adres, verbruiksgegevens, bankrekeningnummer en betalingsgegevens. Al deze gegevens verkrijgt PZEM nadat ze daarvoor toestemming heeft gekregen van de klant.

Op welke manier verwerkt PZEM de klantgegevens?

De verwerking van klantgegevens door PZEM gebeurt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zoals die zijn beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder meer in dat de gegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerkt worden. Bovendien worden de klantgegevens alleen verwerkt als deze – gelet op de doeleinden waarvoor de klantgegevens verzameld zijn – toereikend, ter zake en niet bovenmatig zijn. Bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid en strafrechtelijke verleden of etnische gegevens zal PZEM niet verwerken. Daarnaast worden de klantgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn. Ook controleert PZEM regelmatig of de klantgegevens die door haar verwerkt worden nog wel correct zijn.

PZEM past passende technische en organisatorische maatregelen toe om de klantgegevens te beschermen. Daardoor kan PZEM een hoog beveiligingsniveau garanderen. Bovendien controleert PZEM regelmatig of de door haar getroffen beveiligingsmaatregelen nog wel voldoen. Als dat niet het geval is, treft PZEM onmiddellijk aanvullende maatregelen.

Voor welke doeleinden verwerkt PZEM klantgegevens?

PZEM verwerkt klantgegevens om in concernverband haar werkzaamheden te kunnen verrichten. Het gaat hier om werkzaamheden als:

  1. Het leveren, dan well ter beschikking stellen van elektriciteit, gas, en eventuele andere diensten
  2. Het (doen) innen van vorderingen en het (doen) betalen van vorderingen
  3. Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen
  4. Het verlenen van medewerking aan de heffing en invordering van door de overheid opgelegde belastingen, waaronder gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen
  5. Het behandelen van geschillen met klanten en het doen uitvoeren van accountantscontrole
  6. Het (doen) uitvoeren van (direct)marketingactiviteiten, statistisch onderzoek en marktonderzoek, onder meer door het toezenden van mailings en het telefonisch benaderen van klanten

Welke rechten heeft de klant?

De klant kan PZEM vragen of PZEM persoonsgegevens van de klant verwerkt. PZEM zal de klant in dat geval zo spoedig mogelijk – uiterlijk binnen vier weken na het verzoek – informeren of dit het geval is. Als PZEM persoonsgegevens van een klant verwerkt zal PZEM deze klant in ieder geval een overzicht geven van de klantgegevens die verwerkt worden, een beschrijving geven van het doel van de verwerking, informeren over de herkomst van de klantgegevens en aangeven aan wie de klantgegevens mogelijk ter beschikking worden gesteld.

De klant kan PZEM bovendien vragen om de klantgegevens in te zien en vragen om deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als ze feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake doen, dan wel op een bepaalde manier in strijd zijn met wet- of regelgeving. Het verzoek van de klant moett de door hem of haar gewenste aanpassingen bevatten. PZEM zal de klant dan zo snel mogelijk – uiterlijk binnen vier weken na het verzoek – gemotiveerd informeren of het verzoek kan worden geaccepteerd en zal een eventuele acceptatie dan zo spoedig mogelijk uitvoeren.

In bijzondere gevallen – zoals wanneer de klant bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn of haar klantgegevens voor direct marketing door PZEM dan wel tegen de verstrekking door PZEM van zijn of haar klantgegevens aan derden – kan de klant verzet aantekenen tegen dat gebruik van klantgegevens door PZEM. Het gebruik van de klantgegevens voor die doeleinden zal PZEM dan onmiddellijk stopzetten.

Vacatures

Wanneer u via onze website of via LinkedIn solliciteert, verzamelen wij altijd uw naam, e-mailadres, geboortedatum, adres, telefoonnummer, CV en de antwoorden op een aantal vragen die wij relevant vinden voor de vacature. Alle gesprekken die u via e-mail met onze medewerkers heeft over een vacature, worden ook verzameld.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wanneer u solliciteert, verzamelen wij deze gegevens op basis van onze legitieme zakelijke belangen, met name om de juiste persoon voor de functie aan te nemen en om u te helpen als u vragen heeft over de geadverteerde vacatures of het bedrijf. Verder gebruiken we dit om u uit te nodigen voor een gesprek of om u te laten weten dat we een andere kandidaat voor de functie hebben gevonden.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens die worden verzameld in ons wervingsproces?

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, tenzij we ze moeten bewaren om fiscale of wettelijke redenen. In de praktijk betekent dit dat als u wordt aangenomen, de gegevens met betrekking tot uw sollicitatie in uw personeelsdossier terechtkomen. Als u niet wordt aangenomen, bewaren we je persoonsgegevens tot een maand nadat je bent afgewezen, tenzij je ons toestemming geeft om ze langer (uiterlijk 6 maanden) te bewaren, bijvoorbeeld om opgenomen te worden in een talentenpool.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of wij jouw toestemming hiervoor hebben gekregen.

U hebt het recht om van ons te verkrijgen: informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, evenals een kopie van de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens in onze administratie te corrigeren, bij te werken, af te schermen of te verwijderen, alsmede op gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens naar een derde partij, en om misbruik van uw persoonsgegevens te melden.

Als je vragen, opmerkingen of zorgen hebt over hoe wij omgaan met persoonsgegevens of als je gebruik wilt maken van de hierboven beschreven rechten, neem dan contact met ons op via privacy@pzem.nl

Verzoeken als hierboven en eventuele andere vragen over de manier waarop PZEM omgaat met haar klantgegevens of persoonsgegevens kunnen worden gericht aan:

PZEM Energy Company B.V. Postbus 51, 4330 AB MIDDELBURG of per e-mail: privacy@pzem.nl

Andere vragen?

Als u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring heeft, dan horen wij dat graag. U kunt deze richten aan PZEM via telefoonnummer 088 -1346000 of per e-mail: privacy@pzem.nl.

Cookies

PZEM maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over de datum en de tijd waarop onze website wordt bezocht door belangstellenden. PZEM gebruikt deze gegevens om haar website te verbeteren.

Zie voor meer informatie hierover onze Cookieverklaring zoals deze te vinden is op onze website.