PZEM verstrekt klant marktinformatie via het market report, maar zal nimmer adviezen geven en de verstrekte marktinformatie zal nimmer gekenschetst kunnen worden als het verstrekken van adviezen of het doen van aanbevelingen. PZEM sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie uit het market report door klant, dan wel met de onmogelijkheid van klant om het market report of de daarin geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

De informatie in het market report is gebaseerd op bronnen die PZEM als betrouwbaar acht. PZEM streeft ernaar om in het market report correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie in het market report onvolledig of onjuist is. PZEM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie. Niets uit het market report mag in enige vorm gereproduceerd worden zonder toestemming vooraf van PZEM.