• Aansluiting

  De aansluiting zoals deze omschreven wordt in artikel 1 lid 1 sub (b) van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 1 lid 1 sub (m) van de Gaswet.

 • Aansluit- en transport overeenkomst

  De overeenkomst tussen een klant en een netbeheerder voor het transport van elektriciteit van het leveringspunt naar de aansluiting van de klant. Voor gas gaat het hier om de overeen­komst tussen een klant en een netbeheerder voor het transport van gas van het exitpunt naar de aan­sluiting van de klant.

 • ACM

  Autoriteit Consument en Markt.

 • Baseloadvermogen

  Een vaste hoeveelheid gas of elektriciteit (ook wel aangeduid als een constant vermogen) die in een bepaalde periode wordt geleverd.

 • Contractprijs

  Het volume gewogen gemiddelde van de vastgelegde marktprijzen vermeerderd met de profielpremie en eventuele toe- of afslagen.

 • EAN-code

  Dit staat voor European Article Number. Het unieke identificatienummer van een aansluiting op het elektriciteitsnet of gasnet.

 • Eigen vermogen

  Het eigen vermogen van een klant dat berekend kan worden door de schulden van de activa af te trekken.

 • Elektrische installatie

  Het samenstel van leidingen en toebehoren, schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische toestellen, transformatoren en motoren van de klant dat voor het verbruik van elektriciteit al dan niet vast is aangesloten. De elektrische installatie wordt berekend vanaf de meetinrichting of een daarmee te vergelijken plaats van overgang zoals deze tussen de netbeheerder en de klant is overeengekomen.

 • Energiebelasting (EB)

  De belasting die door de overheid wordt geheven en die door energieleveranciers in rekening wordt gebracht aan eindverbruikers en wordt afgedragen aan de overheid.

 • Entrykosten

  De kosten van het transport van gas naar het landelijk gastransportnet.

 • Entrypunt

  Een punt waar gas wordt ingebracht in het landelijke gastransportnet.

 • Erkende Feestdagen

  Erkende Feestdagen zijn: 1 januari, Tweede Paasdag, Konings­dag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en (eens in de vijf jaar) Bevrijdingsdag.

 • Exitkosten

  De kosten van het transport van gas naar het relevante gasontvangststation in het netwerk van de landelijke netbeheerder.

 • Exitcapaciteit

  De transportcapaciteit op een exitpunt.

 • Exitpunt

  Een punt waar gas het landelijk gastransportnet verlaat of geacht moet worden het landelijk gastransportnet te verlaten.

 • Gasdag

  Een periode die begint om 06:00 uur van een kalenderdag en eindigt om 06:00 uur van de daaropvolgende kalenderdag. De datum van een gasdag is de datum waarop die gasdag begint.

 • Gasdagpositie

  De positie herleid naar een gasdagvolume in Nm3. De positie wordt herleid door een omrekenformule van baseloadvermogen in MW naar volume in Nm3.

 • Gasdagvolume

  Is de omvang van de levering van gas gedurende één Gasdag.

 • Gasontvangststation

  Een administratief verzamelpunt – meestal gedefinieerd op de grens van het landelijk gastransport­net en een (deel van een) regionaal gastransportnet – voor de uitvoering van een aantal marktfaciliterende taken door de netbeheerder die meestal samen­vallen met de plaats van een of meer systeem­verbindingen.

 • Gemachtigde

  De personen die door de klant in de Bijlage volmacht ten behoeve van het communicatieprotocol worden op­gegeven als tekenbevoegd en gemachtigd voor het vastleggen van marktprijzen.

 • Grootverbruiker

  Volgens de Elektriciteitswet heeft een grootverbruiker een aansluiting die groter is dan 3 x 80 Ampère. Bij de Gaswet betreft dit een aansluiting met een capaciteit die groter is dan G25 en meer dan 40 m³ gas per uur doorlaat.

 • Grootverbruikaansluiting

  In het geval van elektriciteit betreft dit een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 x 80 Ampère of een aansluiting zoals bedoeld in artikel 1, lid 2 of lid 3 van de Elektriciteitswet 1998. Daarnaast worden ook klein­verbruikaansluitingen zoals bedoeld in artikel 95n van de Elektriciteits­wet 1998 als grootverbruikaansluitingen aangemerkt. In het geval van gas is een aansluiting met een totale maximale capaciteit van meer dan 40 Nm3 per uur een grootverbruikaansluiting.

 • GTS

  Dit staat voor Gasunie Transport Services B.V.

 • GTS-Methodiek

  De voorwaarden en tarieven die GTS hanteert voor het bepalen van de transportvergoeding en capaciteitsoverschrijding zoals die vermeld staan op de web­site van GTS.

 • ICE Endex

  De beurs die de ICE Endex marktprijs publiceert.

 • ICE Endex Marktprijs

  In geval van elektriciteit gaat het hier om de voor de producten Dutch Power Base Load Futures en Dutch Power Peak Load (8-20) Futures gepubliceerde ‘settlement price’ voor levering in een toekomstige periode die bepaald wordt door ICE Endex. Deze prijs in €/MWh wordt aan het eind van de dag gepubliceerd op www.theice.com en wordt vervolgens omgerekend naar een prijs in €/kWh, afgerond op vijf decimalen achter de komma. In geval van gas gaat het hier om de voor het product Dutch TTF Natural Gas Baseload Futures gepubliceerde ‘settlement price’ voor levering in een toekomstige periode die bepaald wordt door ICE Endex. Deze prijs in €/MWh wordt aan het eind van de dag gepubliceerd op www.theice.com. Deze prijs in €/MWh wordt vervolgens omgerekend naar een prijs in €/Nm3, afgerond op vijf decimalen achter de komma, volgens de omrekenfactor van €/MWh naar €/Nm3.

 • Jaarvolume

  De omvang van de levering van elektriciteit of gas in één jaar, zoals deze genoemd wordt in de bijlage Overzicht gegevens Klant.

 • Klant

  Degene die elektriciteit of gas afneemt of zal afnemen van de leverancier voor de uitoefening van een bedrijf of beroep.

 • Klantsleutel

  Een code die in het leven geroepen is om onrecht­matige data-uitwisselingen van gebruikers van klein­verbruikaansluitingen te voorkomen. Deze klantsleutel bestaat uit de laatste drie cijfers van de IBAN van het bedrijf. De leverancier moet deze klantsleutel aanleveren aan de centrale klantsleuteladministratie (KSA) die gefaciliteerd wordt door de gezamenlijke netbeheerders in Nederland. Via deze klantsleutel worden gegevens bij data-uitwisseling van kleinverbruikaansluitingen beschermd.

 • Kleinverbruiker

  De in artikel 43, lid 1 van de Gaswet bedoelde afnemer.

 • Kleinverbruikaansluiting

  In het geval van elektriciteit een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van minder dan of gelijk aan 3 x 80 Ampère die geen aansluiting is zoals bedoeld in artikel 1, lid 2 of lid 3 van de Elektriciteitswet 1998. In het geval van gas gaat het hier om een aansluiting met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 Nm3 per uur, zoal bedoeld in artikel 43, lid 1 van de Gaswet.

 • Kwaliteitsconversiekosten

  Het omzetten van gas naar een hogere of lagere energie-inhoud, dan wel gas in een door de klant gewenste samenstelling brengen.

 • Kwartaalvolume

  De omvang van de levering van gas in één kwartaal, zoals genoemd in de bijlage Overzicht gegevens klant.

 • LEBA

  De organisatie die de TTF day-aheadprijzen publiceert.

 • Leverancier

  Het bedrijf wat elektriciteit en gas levert: PZEM Energy Company B.V.

 • Levering

  De beschikbaarstelling op het leveringspunt van de met de klant overeengekomen hoeveelheid elektriciteit of gas.

 • Leveringsadres

  Het in de bijlage Overzicht gegevens klant genoemde adres waar de aansluiting zich bevindt en PZEM de elektriciteit of het gas kan leveren.

 • Leveringsmaand

  Een maand tijdens de leveringsperiode waarin volumes en marktprijzen kunnen worden vastgelegd.

 • Leveringsjaar

  Een kalenderjaar tijdens de leveringsperiode waarin volumes en marktprijzen kunnen worden vastgelegd.

 • Leveringsperiode

  Periode waarin PZEM aan de klant – op het in de bijlage Overzicht gegevens klant genoemde leveringsadres – elektriciteit of gas levert.

 • Leveringspunt

  Het punt op het landelijke hoogspanningsnet waarop elektriciteit beschikbaar wordt gesteld van waaruit de (landelijke) netbeheerder(s) de elektriciteit naar de aansluiting van de klant transporteert.

 • Maandvolume

  De hoeveelheid gas die in één maand geleverd wordt, zoals genoemd in de bijlage Overzicht gegevens klant.

 • Mark to Market

  Het verschil tussen de vastgelegde marktprijs van al vastgelegde volumes en de actuele marktprijs van deze volumes.

 • Marktprijs

  De prijs die op een bepaald moment op een marktplaats tot stand komt voor elektriciteit of gas.

 • Maxverbruik

  De bij een telemetriegrootverbruiker hoogst gemeten gasafname per uur in Nm3/uur in de drie recentste volledig verstreken winter­maanden (januari, februari en december).

 • Meetinrichting

  Alle apparatuur die tot doel heeft de omvang van de uitgewisselde elektriciteit en/of gas te meten.

 • Meetverantwoordelijke

  Een natuurlijke of rechtspersoon zoals bedoeld in de Begrippenlijst Elektriciteit en artikel 31, lid 1 sub a, b en c van de Elektriciteitswet 1998. En een persoon die volgens de Begrippencode Gas meet­verantwoordelijkheid uitoefent en die daarvoor conform bijlage 3 van de Meetcode Gas RNB is erkend.

 • Net

  Een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, voor zo­ver deze binnen de installatie van een producent of van een afnemer liggen.

 • Netbeheerder

  Een vennootschap die op grond van de artikelen 10, 13 of 14 van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 2 van de Gaswet is aangewezen voor het beheer van een of meer netten.

 • Off Peak 7-23 (Off Peak 16hrs)

  Alle uren op werkdagen tussen 23:0 uur en 07:00 uur en alle uren op zaterdagen, zondagen en erkende feest­dagen.

 • Omrekenfactor van €/MWh naar €/Nm3

  Prijs in €/MWh * (35,17/3.600) = Prijs in €/Nm3.

 • Omrekenformule van Baseloadvermogen in MW naar volume in Nm3

  Baseloadvermogen in MW * (3.600/35,17) * aantal uren in de betreffende periode = volume in Nm3.

  De omrekenformule van peak- en baseloadprijzen naar offpeakprijzen luidt:
  Off Peak = (aantal baseloaduren x baseloadprijs – aantal 8-20 peakuren x 8-20 peakprijs) : aantal 8-20 offpeakuren).

 • Onbalans

  Het verschil tussen de vooraf opgegeven programma’s voor afname en/of productie van elektriciteit of gas en het feitelijke verbruik en/of productie van elektriciteit of gas.

 • OTC Marktprijs

  De prijs voor elektriciteit en gas voor een bepaalde toekomstige periode die bilateraal overeengekomen wordt.

 • Overeenkomst

  De overeenkomst zoals deze bedoeld wordt in de Algemene Voorwaarden voor  de (terug)levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten.

 • Peak 7-23(Peak 16hrs)

  Alle uren op werkdagen tussen 07:00 uur en 23:00 uur exclusief erkende feestdagen.

 • Positie

  Het resultaat van een gasdag, uitgedrukt in MegaWatts (MW) van vastgelegde (koop en verkoop van) baseload­vermogens.

 • Profiel

  De afname van elektriciteit of gas per uur in een periode.

 • Profielafnemer

  Een kleinverbruiker of afnemer met een aansluit­capaciteit van meer dan 40 Nm3/uur die niet beschikt over een dagelijkse of uurlijkse afstandsuitlezing van de meet­inrichting op zijn aansluiting, en op grond van de Meet­voorwaarden Gas-RNB daar ook niet over hoeft te beschikken.

 • Profielpremie

  De door de klant aan PZEM verschuldigde vergoeding voor de levering van het profiel, de overname van de programmaverantwoordelijkheid en het dragen van de eventuele kosten van onbalans.

 • Prognoseprofiel

  De verwachte afname per uur voor een toekomstige leverings­periode. Het prognoseprofiel is (mede)bepalend voor de profielpremie.

 • Programma-verantwoordelijkheid (PV)

  Zoals gedefinieerd in artikel 1 sub o van de Elektriciteits­wet 1998 en artikel 1 sub w van de Gaswet (ook bekend als balanceringsverantwoordelijkheid).

 • PTE

  Staat voor programmatijdseenheid. Een programmatijdseenheid omvat een periode van 15 minuten.

 • Publicatiedagen

  De dagen waarop ICE Endex marktprijzen publiceert. De actuele kalender is te vinden op www.theice.com.

 • Regionale transportdiensten

  Een dienst om het gas te transporteren vanaf het geaggregeerde ontvangststation naar de klant. Deze dienst omvat het compenseren van netverliezen, het oplossen van transportbeperkingen en het beheer en onderhoud van het netwerk.

 • Telemetriegrootverbruiker

  Een grootverbruiker met een telemetriegrootverbruik­aansluiting.

 • Telemetriegrootverbruik-Aansluiting

  Een grootverbruikaansluiting met de afnamecategorie GXX of GGV, zoals bedoeld in paragraaf 4.3.1 van de Allocatievoorwaarden Gas.

 • Teruglevering

  Zelf opgewekte elektriciteit (bijvoorbeeld door zonnepanelen) die door een klant wordt teruggeleverd aan het openbare transportnet.

 • Transportvergoeding

  Het tarief dat wordt geheven om de kosten van het lande­lijk gastransport te dekken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de GTS-methodiek en de exit­capaciteit van de aansluiting.

 • TTF Day-ahead prijs

  De waarde van gas volgens de TTF European Gas Prompt Index dagelijks  gepubliceerd door LEBA. Elke dag dat LEBA waarden publiceert geldt de laatst gepubliceerde day-ahead indexwaarde van de vorige publicatiedag. Op elke andere dag geldt de laatst gepubliceerde weekendindexwaarde.

 • Vastleggen, Vastlegging, Vastgelegd(e)

  Het proces dat resulteert in een onomkeerbare verbintenis van de klant aan prijzen en volumes.

 • Vastleggingsmoment

  De datum en het tijdstip waarop volumes en marktprijzen voor een toekomstige leveringsperiode worden vast­gelegd.