Certificaten van Oorsprong

PZEM levert 100% CO2-vrij

Door een wetswijziging zijn alle energieleveranciers in Nederland vanaf 1 januari 2020 verplicht om de herkomst van alle geleverde elektriciteit te onderbouwen (ook wel full disclosure genoemd). Momenteel verantwoorden energieleveranciers alleen hun groene elektriciteit met het certificaat Garantie van Oorsprong (GVO). Vanaf 2020 moet dit echter ook gebeuren voor elektriciteit opgewekt met brandstoffen zoals aardgas, nucleair en kolen, met een zogenoemd Certificaat van Oorsprong (CvO). 

Met deze wijzigingsregeling wordt beoogd volledige transparantie te realiseren met betrekking tot de herkomst van alle elektriciteit die in Nederland wordt geleverd.

Het verschil tussen een GVO en CVO?

Garanties van Oorsprong (GvO) gelden uitsluitend voor elektriciteit die opgewekt is uit hernieuwbare bronnen zoals: windenergie, zonne-energie, waterkracht en biomassa.

Certificaten van Oorsprong (CvO) daarentegen gelden voor elektriciteit opgewekt met brandstoffen zoals aardgas, nucleair en kolen.

PZEM levert 100% CO2-vrije elektriciteit

Waar het de levering van grijze stroom betreft, aan haar eindgebruiker, kiest PZEM als leverancier voor klimaatneutrale opwek, nucleair. Uiteraard bieden we ook de mogelijkheid een keuze te maken voor hernieuwbare bronnen zoals: windenergie, waterkracht en biomassa.

Hoe werkt het?

Download hieronder de infographic 'de werking van een CvO', hierin wordt het proces van opwek tot het verkrijgen van een CvO visueel uitgelegd. Ga voor meer vragen over CvO’s  naar 'meest gestelde vragen', onder aan deze pagina. 

De werking van een CvO 


Meest gestelde vragen

Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Maak gebruik van onze chat (rechtsonder op deze pagina), u staat dan in direct contact met één van onze medewerkers. U kunt u vraag natuurlijk ook via e-mail sturen via zakelijk@pzem.nl

Wat is de aanleiding?

In 2018 is de Wet Voortgang Energietransitie (VET) van kracht geworden. Het wetsvoorstel voorziet in hoofdzaak in een aantal wijzigingen van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet om de transitie naar een duurzame energievoorziening verder te faciliteren. Via een amendement is de implementatie van een systeem van full disclosure (volledige transparantie) aangenomen. Het amendement beoogt meer transparantie te creëren over de herkomst van elektriciteit in de Nederlandse energiesector en verplicht leveranciers van elektriciteit om de levering van elektriciteit te onderbouwen met een Garantie van Oorsprong (groene elektriciteit) of een Certificaat van Oorsprong (grijze elektriciteit).

Waarom deze wijziging?

Met Garanties van Oorsprong (GvO’s) werd al inzichtelijk gemaakt wat de herkomst is van hernieuwbare energie. Voor elektriciteit opgewekt met brandstoffen zoals aardgas, nucleair en kolen bestond/bestaat dit nog niet en daarmee was/is de CO2-afdruk van deze vorm van elektriciteit onduidelijk. Door de volledige elektriciteitslevering in Nederland te onderbouwen met Certificaten krijgt de eindgebruiker (consumenten en bedrijven) volledig inzicht in de herkomst van de elektriciteit die hij gebruikt. 

Hoe gaat deze wijzigingsregeling in werking gesteld worden?

Het CvO-systeem ziet er op nagenoeg alle gebieden hetzelfde uit als het GvO-systeem. Iedere centrale die elektriciteit opwekt en aan het net levert kan ingeschreven worden bij CertiQ. Voor de hoeveelheid aan het net geleverde energie zal CertiQ Certificaten van Oorsprong uitgeven, die vervolgens gebruikt kunnen worden ter onderbouwing van de levering van elektriciteit aan eindafnemers.

Wat is CertiQ?

CertiQ is 100% dochtervennoot van elektriciteitstransporteur TenneT TSO B.V. TenneT is door de minister van Economische Zaken gemandateerd Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong te verstrekken. CertiQ voert deze wettelijke taken uit.

Wat is het verschil tussen een GVO en CVO?

Garanties van Oorsprong (GvO) gelden uitsluitend voor stroom die opgewekt is uit hernieuwbare bronnen zoals: windenergie, zonne-energie, waterkracht en biomassa.

Certificaten van Oorsprong (CvO) daarentegen gelden voor stroom opgewekt met fossiele brandstoffen (aardgas, nucleair en kolen).

Wat is een CvO?

Een Certificaat van Oorsprong (CvO) is een bewijs van de oorsprong van een product. Met Certificaten van Oorsprong kan de brandstof worden herleidt, dus aardgas, kolen of nucleair.  

Zijn er extra kosten door de verplichting van CvO’s?

Leveranciers van niet-hernieuwbare energie zullen hun leveringen moeten onderbouwen met CvO’s. Hiervoor moeten zij zich inschrijven en hun systemen aanpassen voor het aankopen of aanvragen (indien de leverancier eigen productiefaciliteiten bezit) en afboeken van certificaten. Ook zal het leveranciers van niet-hernieuwbare elektriciteit tijd gaan kosten om op maandelijkse basis hun CvO-portfolio te beheren, over te boeken en af te boeken ter onderbouwing van hun levering. Daarnaast zal de prijs van een CvO afhangen van het aanbod ervan en wordt verwacht minimaal het tarief dat CertiQ hanteert voor de aanmaak van CvO’s te zijn en maximaal de waarde van de marginale buitenlandse GvO. Wanneer zich een marktwaarde voor CvO’s ontwikkelt betekent dit dat de waarde hiervan waarschijnlijk ook zal worden doorberekend aan de eindafnemers. Wat dit in euro’s per MWh voor de eindgebruiker gaat betekenen is nog niet bekend en kan nog niet voorzien worden.

Wat betekent dit voor mijn huidige contractprijzen bij PZEM?

Op dit moment nog niets. Voor alle huidige contracten en de contracten die in 2019 nog worden gesloten neemt PZEM deze kosten voor rekening. Dit kan per leverancier verschillen.

Waar bestaat de geleverde grijze stroom uit zoals nu geleverd?

In Nederland wordt grijze stroom geproduceerd door middel van: kolen, aardgas en uranium (nucleair).

 

Welke oorsprong heeft de grijze elektriciteit die PZEM standaard levert vanaf 2020?

Waar het levering van grijze stroom betreft kiest PZEM als leverancier voor klimaatneutrale opwek, nucleair. Bij de opwekking van kernenergie komt netto 10 tot 100 keer minder CO2 en andere broeikasgassen vrij, dan bij energieopwekking uit andere fossiele brandstoffen; aardgas en kolen.

Wat als de vraag meer is dan de productie uit de kerncentrale oplevert? Uit welke landen kunnen CvO’s dan gekocht worden?

Zowel GvO’s als CvO’s kunnen geïmporteerd of geëxporteerd worden. Een voorwaarde is wel dat het betreffende land aangesloten is bij de Europese Unie (EU) of het Verdrag van de Europese Economische Ruimte (EEA) heeft getekend. Daarnaast dient het land aangesloten te zijn bij de AIB (association of issuing bodies), de organisatie die toeziet op een gestandaardiseerd systeem; European Energy Certificate System (EECS).

PZEM heeft ook een gasgestookte centrale die elektriciteit opwekt, de Sloecentrale. Waarom kiest PZEM standaard voor nucleair en niet voor gasgestookt?

PZEM is via deelnemingen producent van verschillende centrales. Eén daarvan is de Sloecentrale, De Sloecentrale is een belangrijke schakel in de balancering van een stabiel energienet in Nederland wanneer we geen of voldoende gebruik kunnen maken van duurzame opwek.

Zijn er nog meer landen die deze wijzigingswet hebben doorgevoerd?

Nederland, is na Zwitserland en Oostenrijk, het derde land die ‘full disclosure’ heeft ingevoerd. In Slovenië is de wet ook aangenomen, maar nog niet van kracht.

Wat is de visie van PZEM op de Energietransitie?

Kijkend naar de toekomst is PZEM volop bezig invulling te geven aan de uitdagingen die voortkomen uit de energietransitie. Als energiespecialist wordt dit logischerwijs ook van PZEM verwacht. PZEM voorziet haar bijdrage op zowel regionaal als nationaal niveau. Vanuit de assets en competenties is PZEM goed gepositioneerd om een blijvende belangrijke rol te spelen in het optimaliseren van de flexibiliteit die voor een transitie naar minder voorspelbare productiemethoden benodigd zal zijn. Ongeveer 40 procent van de elektriciteit wordt duurzaam opgewekt en met een uitstoot van 100 á 150 gram C02 per kWh heeft PZEM de laagste emissiefactor van de grote energieproducenten van Nederland.  

Hoe staat PZEM tegenover een 2e kerncentrale?

PZEM heeft 70% deelneming in de kerncentrale in Borsele en draagt al 45 jaar ongeveer 4% van de elektriciteitsproductie in Nederland CO2-neutraal bij. Vanuit het klimaatbeleid ondersteunt PZEM kernenergie als essentieel onderdeel van de toekomstige energiemix, naast de duurzame vorm van elektriciteitsopwekking. De bouw van een tweede kerncentrale is een nationale keuze waar de Nederlandse staat een hoofdrol in moet spelen gezien de enorme investeringen. Mochten de omstandigheden er echter komen dan is PZEM zeker bereid om hier een belangrijke rol in te spelen.

 

Downloads