HERKOMST

Nucleair

80,84%

Opgewekt via de kerncentrale in Borssele

Wind

13,92%

Afname via een aantal grote en kleine windparken.

Water

4,97%

Afname van warmtekrachtcentrales in Noorwegen, Italië en Duitsland.

Biomassa

0,27%

Voornamelijk opgewekt via de biomassacentrale in Moerdijk

CO2-uitstoot (g/kWh) = 0,0

Waar het de levering van elektriciteit betreft, kiest PZEM voor nucleaire opwekking. Bij elektriciteit opgewekt uit kernenergie komen geen CO2 en andere broeikasgassen vrij.

Kernafval (g/kWh) = 0,00243

We hebben in Nederland te maken met radioactief afval (van centrales, industrie en ziekenhuizen) wat we voor lange periode moeten opslaan. Gelukkig is kernafval in Nederland goed beheersbaar, dit wordt gedaan door Covra. Daarnaast is de hoeveelheid kernafval die een kerncentrale produceert ongeveer 1 kuub per jaar. Covra zorgt voor een blijvend veilige situatie en bieden een solide infrastructuur.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een stroometiket?

  Een stroometiket geeft inzage in de diverse bronnen die gebruikt zijn om elektriciteit op te wekken. Bekijk ons stroometiket.

 • Waarom is er een stroometiket?

  Het stroometiket geeft inzicht in de herkomst van de geleverde elektriciteit aan eindverbruikers. Het gaat niet in op de geproduceerde elektriciteit.

  Met Garanties van Oorsprong (GvO’s) werd al inzichtelijk gemaakt wat de herkomst is van hernieuwbare elektriciteit. Voor elektriciteit die niet uit wind of zon opgewekt is, bestond dit nog niet. Daarmee was de CO2-afdruk van deze vorm van elektriciteit onduidelijk. Door de volledige elektriciteitslevering in Nederland te certificeren krijgen de eindgebruikers (consumenten en bedrijven) volledig inzicht in de herkomst van de elektriciteit die zij gebruiken.

  Het openbaar maken van de herkomst van de geleverde elektriciteit maakt de herkomst van elektriciteit in de Nederlandse energiesector dus transparanter. Het verplicht leveranciers van elektriciteit om de levering van elektriciteit te onderbouwen met een Garantie van Oorsprong (GvO) of een Certificaat van Oorsprong (CvO).

  Bij PZEM kiezen we o.a. voor CO2-vrije nucleaire opwekking. Bij elektriciteit die wordt opgewekt uit kernenergie komen namelijk geen CO2 en andere broeikasgassen vrij.

  In 2018 werd de Wet Voortgang Energietransitie van kracht. Dit wetsvoorstel voorziet in een aantal wijzigingen van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet om de transitie naar een duurzame energievoorziening verder te faciliteren. Via een amendement werd een systeem van volledige transparantie geïmplementeerd. Dit om meer transparantie te creëren over de herkomst van elektriciteit in de Nederlandse energiesector. Het verplicht leveranciers van elektriciteit om de levering van elektriciteit te onderbouwen met een Garantie van Oorsprong (groene elektriciteit) of een Certificaat van Oorsprong (grijze elektriciteit).

 • Wat zijn Garanties van Oorsprong?

  Met behulp van Garanties van Oorsprong kan een leverancier aantonen wat de herkomst van zijn geleverde elektriciteit is. Om onderscheid te maken tussen groene en grijze stroom bestaat er een certificeringssysteem. Dit systeem toont aan of de geleverde stroom op een duurzame manier is opgewekt of niet. CertiQ is de waarborgende instantie voor groene stroom. De Garanties van Oorsprong die zij elektronisch verstrekken zijn het enige bewijs dat energie duurzaam is opgewerkt. PZEM heeft een account bij CertiQ.

 • Waar bestaat mijn geleverde elektriciteit uit?

  Bij PZEM zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid om de CO2-uitstoot van onze energieproductie te verminderen. We wekken elektriciteit op uit verschillende bronnen, zoals wind, water en biomassa. Ook hebben we in Nederland de enige kerncentrale, waarbij er bij het opwekken van elektriciteit uit kernenergie geen CO2-uitstoot of andere broeikasgassen vrijkomen.

  Als klant van PZEM kunt u altijd zien waar uw elektriciteit vandaan komt. Dit wordt namelijk duidelijk vermeld op het stroometiket dat we ieder jaar publiceren.