Stroometiket

De energiemarkt en alles wat daarmee samenhangt is een ingewikkelde wereld van vraag, aanbod en regelgeving PZEM maakt u hierin wegwijs door u over belangrijke onderwerpen op transparante wijze te informeren. Zoals ook het stroometiket.

Het stroometiket gaat over de geleverde elektriciteit aan eindverbruikers. Het gaat niet in op de geproduceerde elektriciteit. Deze elektriciteit wordt verhandeld op de groothandelsmarkt. Met behulp van GvO’s (Garanties van Oorsprong) kan een leverancier aantonen wat de herkomst van zijn geleverde elektriciteit is. 

Download hieronder het stroometiket 2019

Stroometiket 2019

De herkomst van elektriciteit

Slechts een beperkt aantal energiebedrijven in Nederland is naast leverancier ook producent van en handelaar in elektriciteit. PZEM produceert en verhandelt elektriciteit en levert elektriciteit aan zakelijke eindverbruikers. Daar zit een onderscheid in. Het produceren van elektriciteit doen we deels duurzaam en deels conventioneel. 

Het verschil tussen produceren, handel en leveren leggen we hieronder kort uit:

  • Productie: PZEM kiest voor een verantwoorde mix van verschillende energiebronnen. In de transitie naar een volledig hernieuwbare energievoorziening is er nog niet voldoende capaciteit uit hernieuwbare bronnen. Er is nog steeds conventionele opwekcapaciteit nodig om ervoor te zorgen dat er ook stroom wordt geleverd als het niet voldoende waait of de zon wat minder schijnt. PZEM wekt conventionele stroom op met eigen centrales - waaronder 70% van de productie van de kerncentrale EPZ, 50% elektriciteit uit de gasgestookte Sloecentrale en 100% van de productie van de pluimveemest centrale BMC Moerdijk. Daarnaast neemt PZEM duurzame elektriciteitsproductie af van een aantal grote en kleine windparken, middels langjarige afnamecontracten (PPA's).  
  • Handel en levering: De elektriciteit die PZEM produceert, wordt via onze handelsafdeling verhandeld op de groothandelsmarkt. Daar wordt eveneens de elektriciteit ingekocht voor onze zakelijke eindverbruikers. De precieze samenstelling van de geleverde hernieuwbare elektriciteit is terug te vinden in ons stroometiket. 

De transitie naar duurzame producent en leverancier

PZEM is als producent, handelaar en leverancier actief op de energiemarkt. Daarbij nemen wij onze verantwoording in de transitie naar een volledig hernieuwbare energievoorziening. Naast het leveren van duurzame energie doet PZEM dit door zijn aandeel duurzame elektriciteitsproductie te vergroten naar ongeveer 40%. Momenteel is nog te weinig elektriciteit uit hernieuwbare bronnen beschikbaar om hier volledig op te kunnen vertrouwen. Daarom stoten we zo min mogelijk CO2-emissies uit met onze conventionele productie en zorgen we voor voldoende back-up capaciteit als de wind en de zon het even laten afweten. Hierbij weet PZEM de CO2-emissies te beperken tot zo’n 100 à 125 gram per kWh, terwijl het landelijk gemiddelde rond de 430 gram per kWh ligt. 

Het stroometiket gaat over de herkomst van de elektriciteit die wij leveren aan u als eindgebruiker. Een deel hiervan produceren we met onze eigen centrales, de rest kopen we in bij andere (hernieuwbare) producenten. Hierdoor wijkt de emissiefactor van ons productiepark af van de factor die we publiceren op ons stroometiket.

Downloads
Downloads